NGÀY HỘI THÔNG TIN DU HỌC - GLOBAL EDUCATION FAIR 22/3